Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Τραπεζικές συναλλαγές

Διαφορές από συμβάσεις δανείων (επιχειρηματικών, επαγγελματικών, στεγαστικών, καταναλωτικών) και ανοικτών πιστώσεων
Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης
Ρύθμιση δανείων υπερχρεωμένων και αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Διαφορές από υπέρμετρους ανατοκισμούς– «πανωτόκια» (ν. 2912/2001, 3259/2004)
Συμβάσεις δανείων σε συνάλλαγμα
Αξιώσεις ή ενστάσεις πελατών από τη χρήση καταχρηστικών όρων, όπως από την μονομερή (μη) αναπροσαρμογή του επιτοκίου, τον εκτοκισμό μη αναληφθέντος δανείου σε σταδιακή εκταμίευση, τη χρέωση «εξόδων» δανείου» ή επιβολή λειτουργικών εξόδων ή άλλων αδιαφανών χρεώσεων σε δάνεια ή πιστώσεις, από ποινές πρόωρης εξόφλησης κ.ά.
Αξιώσεις αποζημίωσης από την πώληση ή διαμεσολάβηση επενδυτικών ή ασφαλιστικών προϊόντων (επενδυτικών, ασφαλιστικών)
Αξιώσεις αποζημίωσης από πλημμελή παροχή υπηρεσιών ή άλλα προβλήματα από τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (πλημμελής εκτέλεση εντολής, ευθύνη από εγγυητική επιστολή, αμφισβήτηση συμβάσεων κ.ά)
Διαφορές από την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Βλέπε σχετικά σε: ΘΕΜΑΤΑ/ Τραπεζικές συναλλαγές

Ιδιωτική ασφάλιση:

Αξιώσεις καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε κάθε είδους ασφαλιστική σύμβαση λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού συμβάντος (αμφισβήτηση για την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, το εύρος κάλυψης, την ισχύ εξαιρέσεων ή λόγων έκπτωσης από την ασφάλιση, το ύψος της ζημίας, αξιώσεις από τροχαία ατυχήματα κ.ά.),
Αξιώσεις αποζημίωσης από ελλιπή πληροφόρηση, ενημέρωση ή διαφώτιση κατά τη σύναψη της ασφάλισης ζωής (αποταμιευτικού ή επενδυτικού χαρακτήρα) ή κατά τη διάρκεια αυτής
Αδικαιολόγητες αναπροσαρμογές ασφαλίστρων, ιδίως σε νοσοκομειακές καλύψεις,
Αμφισβήτηση της καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης (ιδίως σε ασφαλίσεις ζωής με νοσοκομειακή κάλυψη)
Διαφορές ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ασφαλίσματος ή της αξίας εξαγοράς στις ασφαλίσεις ζωής
Αξιώσεις από ομαδικές ασφαλίσεις, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα κ.ά.
Ασφαλίσεις ζωής με εκχώρηση του ασφαλίσματος στην τράπεζα για εξασφάλιση απαίτησής της
Αξιώσεις ασφαλισμένων μετά την ανάκληση άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, αναγγελία απαιτήσεων, κάλυψη από το Εγγυητικό Ζωής
Αξιώσεις διαμεσολαβούντων για προμήθειες από τη σύναψη ασφαλίσεων και αδικαιολόγητες καταγγελίες συμβάσεων
Βλέπε σχετικά σε: ΘΕΜΑΤΑ/ Ιδιωτική Ασφάλιση

Προστασία επενδυτή

Αξιώσεις αποζημίωσης των επενδυτών που ανακύπτουν εξαιτίας ανεπαρκούς πληροφόρησης ή διαφώτισης του πελάτη κατά την πώληση ή διαμεσολάβηση πώλησης επενδυτικών προϊόντων, μη βέλτιστης εκτέλεσης εντολών, σύγκρουσης καθηκόντων ή καταστρατήγησης άλλων υποχρεώσεων κ.ά.
Ο επενδυτής, συχνά ακόμη και αυτός που διαθέτει εμπειρία, δεν είναι σε θέση να λάβει μία ορθή επενδυτική απόφαση, χωρίς αντικειμενική, εξειδικευμένη και προσανατολισμένη στις ανάγκες του παροχή πληροφόρησης και συμβουλής. Προκειμένου να προστατευθεί από τους κινδύνους εκμετάλλευσης αλλά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, έχει αναπτυχθεί ειδική νομοθεσία, σε ενσωμάτωση μάλιστα κοινοτικών οδηγιών, η οποία, εξειδικεύοντας τις επιταγές της καλής πίστης στον εν λόγω τομέα, καθορίζει ένα πλήθος υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαφώτισης που θα πρέπει να ακολουθεί η τράπεζα ή η ΕΠΕΥ κατά την προώθηση των εν λόγω επενδυτικών προϊόντων.
Ωστόσο, συχνά οι επενδυτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτύχουν την πώληση του επενδυτικού προϊόντος και να εξασφαλίσουν το (συνήθως αμφίπλευρο) κέρδος τους από αυτή, καταχρώνται την εμπιστοσύνη των πελατών, δεν διερευνούν τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες τους, καταστρατηγούν τις υποχρεώσεις διαφώτισης, αποσιωπούν κρίσιμα χαρακτηριστικά και κινδύνους του προϊόντος. Συγκαλύπτουν έτσι την ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου προϊόντος για τον πελάτη και τον οδηγούν σε επενδυτικές αποφάσεις που αν είχε σωστή πληροφόρηση δεν θα ελάμβανε.
Στις παραπάνω περιπτώσεις ο επενδυτής έχει προστασία. Η νομοθεσία προσφέρει τις βάσεις και τα εργαλεία προκειμένου να επιτύχει την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς του. Ήδη, έχει διαμορφωθεί και στη χώρα μας, με αφορμή υποθέσεις από τις αθέμιτες, καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές που ακολούθησαν ιδίως πιστωτικά ιδρύματα για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων πριν την χρηματοπιστωτική κρίση, μία ενδιαφέρουσα και πλούσια νομολογία. Οι δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, τις αξιώσεις αποκατάστασης των ζημιωθέντων επενδυτών
Βλέπε σχετικά θέματα και ενδεικτικές Αποφάσεις επί υποθέσεων του γραφείου μας σε ΘΕΜΑΤΑ/ Επενδυτή Προστασία