Απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης όρου για την μονομερή αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 10 ν. 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών, με βάση την οποία απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση όρου που έχει κριθεί αμετάκλητα καταχρηστικός με απόφαση που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής

05-08-2013

Με την απόφαση Ζ1-74 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 292/22.02.2011), προστέθηκε στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ζ1-798 (ΦΕΚ Β 1353/11.07.2008) Κεφάλαιο Β που έχει ως ακολούθως:

«Κεφάλαιο Β

Την απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης των Γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις που συνάπτουν οι ασφαλιστικές Εταιρείες με τους καταναλωτές, ως ακολούθως:

Α) όρος σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει, κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής αυτής κάλυψης, σε αύξηση των ασφαλίστρων χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία θα γίνεται η αύξηση αυτή».

(παραπομπή στην Υ.Α.)

ΑΠ 1030/2001: Ο γενικός όρος ασφάλισης νοσοκομειακής κάλυψης που προβλέπει τη δυνατότητα του ασφαλιστή να αναπροσαρμόζει (αυξάνει) το ασφάλιστρο είναι καταχρηστικός, όταν δεν προσδιορίζεται στη σύμβαση εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή (ΔΕΕ 2001, 1125 επ.).

(ΑΠ 1030/2001 /παραπομπή στην απόφαση)