Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλίστρου

05-08-2013

Το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2496/97 για την ασφαλιστική σύμβαση προβλέπει σχετικά:

«Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον λήπτη της ασφάλισης, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης».

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι προϋποθέσεις για την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω  καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλίστρου είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:

  • Ο λήπτης της ασφάλισης να βρίσκεται ήδη σε καθυστέρηση στην καταβολή του ασφαλίστρου κατά το χρόνο της καταγγελίας.
  • Η καταγγελία να γίνει με γραπτή δήλωση (έγγραφο) της ασφαλιστικής εταιρείας προς τον λήπτη της ασφάλισης, με  την οποία η εταιρεία γνωστοποιεί ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο (1) ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύμβασης.
  • Το έγγραφο της παραπάνω δήλωσης  θα πρέπει να περιέλθει, και μάλιστα συστημένο,  στο λήπτη της ασφάλισης, για να αρχίσει να τρέχει η προθεσμία του ενός μηνός. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), «απαιτείται η παραλαβή της συστημένης επιστολής, αυτοπροσώπως, από τον λήπτη της ασφάλισης (χέρι με χέρι), οπότε εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσης, από μέρους του, του περιεχομένου της» (βλ. ΕφΑθ 6015/2011). 
  • Να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός