ΕφΑθ 4108/2012: Καταχρηστικός ο όρος για αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης σε ασφαλίσεις ζωής. Αναπροσαρμογή με βάση τον υποδείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής

06-08-2013

Μία  σημαντική απόφαση εκδόθηκε  από το Εφετείο Αθηνών για την προστασία των ασφαλισμένων από μονομερείς αυξήσεις του ασφαλίστρου στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης. Ειδικότερα, το Εφετείο κρίνει, με την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του, σε εναρμόνιση άλλωστε με την υφιστάμενη νομολογία, ότι ο όρος της ασφαλιστικής εταιρείας περί αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 και 7 ν. 2251/1994 για την προστασία καταναλωτών, καταχρηστικός κατά το μέρος που παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει σε κάθε ετήσια ανανέωση της σύμβασης το ασφάλιστρο, επειδή δεν προσδιορίζονται στη σύμβαση οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή, ώστε οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν σαφώς, ήδη από την κατάρτιση της σύμβασης, ότι κατά τη διάρκεια αυτής θα αυξάνονται τα ασφάλιστρα. Η αναπροσαρμογή αυτή  πρέπει να γίνεται με τα καθορισμένα εξ αρχής στη σύμβαση κριτήρια που τους παρέχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν, αφενός το μέτρο των αυξήσεων και της οικονομικής επιβάρυνσης που θα επωμιστούν και αφετέρου αν οι επιβαρύνσεις είναι σύμφωνες με τα καθορισμένα κριτήρια.  Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι συνέπειες που προκύπτουν από την κήρυξη της καταχρηστικότητας του όρου. Το δικαστήριο αναγνωρίζει τη συμφωνία για αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου και δέχεται ότι το κενό που ανακύπτει, ως προς τον τρόπο αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου, εξαιτίας της καταχρηστικότητας του όρου θα πρέπει να συμπληρωθεί με ερμηνεία της σύμβασης σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης. Αναγνωρίζει έτσι ως μόνο κριτήριο με βάση το οποίο θα πρέπει να γίνει η αναπροσαρμογή το δείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής.  Κατόπιν αυτού αποδέχεται μόνο τις αυξήσεις που αντιστοιχούν στον δείκτη υγείας και υποχρεώνει την ασφαλιστική εταιρεία να επιστρέψει στους ασφαλισμένους που άσκησαν την αγωγή τα ποσά που αντιστοιχούν στις πέραν αυτού αυξήσεις του ασφαλίστρου. Υποχρεώνει μάλιστα την εταιρεία και σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους 500 ευρώ σε κάθε ασφαλισμένο. Ας επισημανθεί ότι τα ίδια είχε δεχθεί και η πρωτόδικη απόφαση.

(ΕφΑθ 4108/2012 /παραπομπή στην απόφαση)

βλ. ΕφΑθ 4108-2012