ΕφΑθ 4617/2012, ΔΕΕ 2012, 1165 επ.: Επιδίκαση αποζημίωσης για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο επενδυτής από την ματαίωση του επενδυτικού του σχεδίου εξαιτίας πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του δανείου.

28-08-2013

Logo_SymbolΣχεδιασμός χρηματοδότησης από την τράπεζα και την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Χορήγηση δανείου  με το σύστημα της ανάστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) για αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων και επενδύσεις. Χρησιμοποίηση μέρους του κεφαλαίου  για τη συμμετοχή στην  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με σκοπό την εκμετάλλευση  της ανοδικής πορείας που συνήθως εμφανίζουν οι μετοχές αυτές κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης. Καταχρηστικός και ανίσχυρος ο αιφνιδιαστικά ενταχθείς στη σύμβαση όρος για σύσταση ενεχύρου επί των παραπάνω μετοχών για πρόσθετη εξασφάλιση της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς υπέσκαπτε το θεμέλιο του δανείου. Υποχρέωση της τράπεζας και της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης για αποκατάσταση της υλικής και ηθικής  ζημίας  που υπέστη ο επενδυτής από την καθυστερημένη  αποδέσμευση των μετοχών και τη μερική μη πραγματοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου με την επιδίκαση σε αυτόν αποζημίωσης ύψους 1.285.977 ευρώ.