Μπορούν οι δικηγόροι να ενεργούν σε εισπρακτικές οχλήσεις;

29-08-2013

Ο νόμος 3758/2009 απαγορεύει με ρητό και κατηγορηματικό περιεχόμενο την ενημέρωση προς τους οφειλέτες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέραν των παραπάνω εταιρειών ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3758/09. Συνεπώς και από τους δικηγόρους. Η εν λόγω ενημέρωση απαγορεύεται άλλωστε γενικώς εφόσον έχουν αρχίσει δικαστικές ενέργειες. Στους εν λόγω μάλιστα περιορισμούς εντάσσονται και οι δανειστές (δηλαδή και τα πιστωτικά ιδρύματα) όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση.

Ας επισημανθεί δε ότι όσοι επιτρέπονται, με βάση τον παραπάνω νόμο, να προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση οφείλουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενημερωμένο για τις υποχρεώσεις του και τα δικαιώματα των οφειλετών, να κρατούν ηλεκτρονικά αρχεία για τις πραγματοποιούμενες επικοινωνίες, να τηρούν  συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς τους όρους και προϋποθέσεις ενημέρωσης, να προβαίνουν σε μαγνητοφωνημένη καταγραφή της επικοινωνίας, σε γνώση του οφειλέτη και αποκλειστικά προς το σκοπό και μόνο προστασίας των δικαιωμάτων του κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι ο δικηγόρος δεν έχει κανένα δικαίωμα επαναλαμβανόμενης ενημέρωσης ή οποιασδήποτε περαιτέρω όχλησης που μπορεί μάλιστα να λειτουργεί ως μέσο πίεσης ή καταναγκασμού προς πληρωμή.  Άλλωστε, πέραν των παραπάνω, τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενη «ενημέρωση» δεν συνιστά νομική υπηρεσία, δεν συνάδει προς το δικηγορικό λειτούργημα και απαγορεύεται και από τον Κώδικα Δικηγορικής Δεοντολογίας.