Πλειστηριασμών Αναστολή – Παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31.12.2013

29-08-2013

Με το άρθρο 5 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» που κυρώθηκε με τον ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α’/ 51) παρατάθηκε η αναστολή των πλειστηριασμών που έληγε την 31.12.2012 έως την 31.12.2013.

Ειδικότερα, η παραπάνω πράξη προβλέπει για το έτος 2013 την αναστολή των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.

Περαιτέρω,  με τροποποίηση της ημερομηνίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 επεκτείνεται μέχρι 31.12.2013 η προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας. Απαγορεύεται δηλαδή ο πλειστηριασμός της κατοικίας ακόμη και όταν η απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ ή και όταν ο επισπεύδων δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα. Με τη διάταξη προστατεύεται η κατοικία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, δηλαδή το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%.  Μολονότι η ρύθμιση εντάσσεται στο ν. 3869/2010 που αφορά τη ρύθμιση χρεών των προσώπων που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή όχι των εμπόρων, έχει ήδη διευκρινιστεί ρητά, με την τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 3986/2011 ότι η απαγόρευση καταλαμβάνει την κύρια ή μοναδική κατοικία  κάθε φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως δηλαδή αν έχει πτωχευτική ικανότητα. Συνεπώς,  προστατεύεται και η κατοικία των εμπόρων.  Ωστόσο, στην περίπτωση που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της εν λόγω κατοικίας, δίχως να καλύπτεται από την προηγούμενη απαγόρευση, θα πρέπει, προς αποφυγή προβλημάτων,  να ασκείται ανακοπή κατά της εκτέλεσης του άρθρου 933 ΚΠολΔ. (και αναστολή εκτέλεσης), λόγω της  συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων που δεν είναι προφανής.