Το θεσμικό πλαίσιο για τις εισπρακτικές εταιρείες

29-08-2013

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των «εισπρακτικών εταιρειών» ρυθμίζεται από το νόμο 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» (όπως ιδίως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο  36 του ν. 4038/2012). Η ενημέρωση των οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις επιτρέπεται μόνο πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και γίνεται  αποκλειστικά  από εταιρείες που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό,  με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, και έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.  Οι διατάξεις αναφέρουν αρχές, κανόνες και διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται κατά την ενημέρωση αυτή, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία  της ιδιωτικής σφαίρας και ο σεβασμός της προσωπικότητας του πολίτη, ενώ καθιερώνουν  μηχανισμούς διοικητικού ελέγχου. Ενδεικτικά:

 1. Η ενημέρωση του οφειλέτη για τις οφειλές του μπορεί να γίνεται μόνο από  τις παραπάνω εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
 2. Οι εταιρείες  μπορούν να αρχίσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
 3. Προσδιορίζεται ένα συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο ημέρες.
 4. Νεώτερη  επικοινωνία για ενημέρωση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί πριν τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.
 5. Τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος αριθμός έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον οφειλέτη.
 6. Απαγορεύονται αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές, ενδεικτικά δε απαριθμούνται τέτοιες.
 7. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία αν έχει γίνει έναρξη δικαστικών ενεργειών, π.χ. έκδοση διαταγής πληρωμής, αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών κ.ά.
 8. Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης στις οποίες προβαίνουν προς τον οφειλέτη  και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, όταν τους ζητηθεί.
 9. Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για ένα  έτος προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για την καταγραφή και το σκοπό της.
 10. Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον  οφειλέτη ή, μετά από καταγγελία του οφειλέτη, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση  με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί  καταγγελία για παραβίαση του νόμου.
 11. ι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρμόζονται όχι μόνο στις εταιρείες ενημέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όταν προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενη ενημέρωση.
 12. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενημέρωση οφειλετών.
 13. Ειδικές ρυθμίσεις μεριμνούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους.
 14. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στην οποία οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν ενημέρωση και να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους (τηλ. γραμμή 1520),  επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες. Το ίδιο και η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την παραβίαση των διατάξεων που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα.
 15. Ο πολίτης που θίγεται στην προσωπικότητά του από παράνομες πρακτικές όχλησης μπορεί να αξιώσει την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.

Ο νόμος προστατεύει τον οφειλέτη  από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται η αθέμιτη και παραπλανητική πρακτική, είτε δηλαδή πρόκειται για «εισπρακτική εταιρεία», πιστωτικό φορέα, δικηγορικό γραφείο  ή οποιονδήποτε τρίτο.