ΕφΑθ 4716/2013: Αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη 69χρονος κτηνοτρόφος από την αγορά και εν συνεχεία μεταπώληση ομολογιών με καταβολή της ονομαστικής αξίας τους στη μετά δεκαετία λήξη τους.

30-09-2013

Logo_SymbolΟι ομολογίες, οι οποίες τελούσαν  υπό την εγγύηση της εναγόμενης τράπεζας, προέβλεπαν λογισμό τόκων 6% ετησίως, ανά τρίμηνο καταβαλλόμενο, για το πρώτο έτος, οι οποίοι τόκοι στη  συνέχεια υπολογίζονταν σύμφωνα με αναγραφόμενο τύπο. Η τράπεζα δεν πάρεσχε στον πελάτη κατά τρόπο κατανοητό για τον ίδιο όσες πληροφορίες θα του ήταν απαραίτητες, ώστε να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την προτεινόμενη επένδυση. Ασαφής η πληροφόρηση ως προς τη διάρκεια, την απόδοση και τους κινδύνους σε περίπτωση που επιθυμούσε το κεφάλαιο πριν τη λήξη των ομολογιών. Τούτο δε λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του ενάγοντος που καθιστούσε τα εν λόγω χαρακτηριστικά ιδιαίτερα κρίσιμα για την επιλογή του. Απόρριψη της ένστασης της τράπεζας για  συντρέχον πταίσμα του πελάτη στην πρόκληση της ζημίας από τη μη ανάγνωση των εγγράφων. Υπολογισμός της συνολικής ζημίας σε 70.422 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη και των αποδόσεων που θα είχε από την κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό, και επιπρόσθετη αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης. Ομοίως είχε κρίνει και η πρωτόδικη απόφαση ΠολΠρωτΑθ 1512/2012 , ΝοΒ 2012, σ. 1412 επ.