ΕφΑθ 787/2013: Στην πλήρη αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη επενδυτής από την αγορά ομολόγων της Lehman Brothers υποχρεώνει το Εφετείο Αθηνών την τράπεζα που διαμεσολάβησε στην πώλησή τους…

01-09-2014

…κρίνοντας ότι η τελευταία δεν προσέφερε στον πελάτη ακριβή και σαφή πληροφόρηση σε σχέση με το προτεινόμενο επενδυτικό προϊόν.

Logo_Symbol Η απόφαση δικαιώνει, όπως και πρωτοδίκως, την ενάγουσα που είχε επενδύσει το ποσόν των 75.000 ευρώ στην αγορά ομολόγων της Lehman Brothers μετά από παρότρυνση των υπαλλήλων της τράπεζας.  Τούτο γιατί η ασαφής, ελλιπής και παραπλανητική πληροφόρηση της ενάγουσας, σε συνδυασμό με τη μη διερεύνηση του επενδυτικού της προφίλ, ώστε να επιλεγεί το καταλληλότερο γι’ αυτή επενδυτικό προϊόν, είχαν ως αποτέλεσμα να την οδηγήσουν σε μία απόφαση που διαφορετικά δεν θα είχε λάβει. Το δικαστήριο εξετάζει τα προσκομισθέντα από την τράπεζα έγγραφα καταλληλότητας και συμβατότητας, θεωρεί, ωστόσο, ότι οι ερωτήσεις που εμπεριείχαν ήταν ανεπαρκείς για συνεισφέρουν στον έλεγχο, ενώ από τις αντιφατικές απαντήσεις που εμπεριέχουν, αποδεικνύεται περαιτέρω ότι δεν απαντήθηκαν από την ενάγουσα. Άλλωστε, λόγω των και των χαρακτηριστικών της ενάγουσας η εκπλήρωση των παραπάνω δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον λιγοστό χρόνο που διήρκησε η όλη συναλλαγή. Αξιοσημείωτη, είναι τέλος και η απόρριψη της ένστασης της τράπεζας για συντρέχον πταίσμα της ενάγουσας επειδή αυτή δεν διάβασε το περιεχόμενο των εγγράφων που υπέγραψε. Το δικαστήριο κρίνει ότι είναι απολύτως αναμενόμενο για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει την Α’ Γυμνασίου και δεν έχει σχετική εμπειρία να δείξει εμπιστοσύνη προς την τράπεζα (βλ.  την αποκατάσταση της υλικής ζημίας δέχεται και η πρωτόδικη ΠολΠρωτΑθ 4560/2011).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι, ωστόσο, και οι θέσεις που εμπεριέχει η απόφαση στην μείζονα σκέψη. Επισημαίνονται ιδιαίτερα η αναλυτική έκθεση των υποχρεώσεων της τράπεζας, και ιδίως η υποχρέωση να διαφωτίσει και προφορικά τον πελάτη,  ότι οι κανόνες δεοντολογίας ΕΠΕΥ παράγουν έννομες συνέπειες ιδιωτικού δικαίου και στις σχέσεις μεταξύ φορέα επενδυτικών υπηρεσιών και πελάτη, ότι η σύμβαση παροχής συμβουλών και πληροφοριών μπορεί να συναφθεί σιωπηρά, ότι εφαρμόζεται και εν προκειμένω το άρθρο 8 του ν. 2251/94 για την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, ότι η τράπεζα φέρει το βάρος να αποδείξει ότι ο πελάτης  θα αγόραζε το προϊόν αν είχαν τηρηθεί οι κανόνες επιμέλειας. Logo_Symbol

 

(ΕφΑθ 787/2013 παραπομπή στην απόφαση)