Συνεργάσιμος δανειολήπτης: Η αποκατάσταση του περιεχομένου μίας παρείσακτης στο Ν. 3869/2010 έννοιας

30-11-2016

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου σε ΧρΙΔ 2016, 405 επ. (βλ. σχετική μελέτη)

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίζει δεσμευτικούς, μόνο για τα πιστωτικά ιδρύματα, κανόνες. Η χρήση σε αυτόν της έννοιας του συνεργάσιμου δανειολήπτη αναφέρεται στις προϋποθέσεις  εκπλήρωσης της υποχρέωσης της τράπεζας για υποβολή πρότασης συναινετικής ρύθμισης ή διευθέτησης της οφειλής. Δεν καθιερώνει, επομένως,  υποχρεώσεις για τον δανειολήπτη. Στο πλαίσιο του ν. 3869/2010, ωστόσο, η έννοια του συνεργάσιμου  δανειολήπτη, ως κριτήριο για την πρόσβαση σε ορισμένες διαδικασίες ρύθμισης,  έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν αφορά συμπεριφορά του οφειλέτη σε στάδιο προγενέστερο της αίτησής του για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 αλλά  υποχρεώσεις συνεργασίας και σύμπραξης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δικαστικής ρύθμισης και για την επίτευξη των σκοπών της διαδικασίας αυτής.