Ενδιαφέροντα

26-05-2016

Επιστροφή τόκων σε δανειολήπτες στεγαστικών δανείων

Πολλοί δανειολήπτες,  που έχουν συνάψει συμβάσεις στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μέχρι τις αρχές του 2003, δεν είχαν τα χρόνια που ακολούθησαν ανάλογες μειώσεις του επιτοκίου τους, παρά το γεγονός ότι τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής […]

26-02-2016

Η έννοια της «δόλιας» αδυναμίας πληρωμής στο ν. 3869/2010

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου στις Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2015,  307 επ (βλ. εισήγηση) Η απόδειξη δόλιας αδυναμίας πληρωμής ως κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία ρύθμισης των χρεών αποφορτίζει τη διερεύνηση της ευθύνης του οφειλέτη από ιδεολογικές-αξιολογικές […]

11-11-2015

Δάνεια σε συνάλλαγμα και προστασία του οφειλέτη- Με αφορμή τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (έτος 2015/τεύχος 8-9) Η χορήγηση στεγαστικών δανείων σε συνάλλαγμα επιτρέπεται μόνον εφόσον ο πελάτης έχει ορθή και σαφή πληροφόρηση ή γνώση για τα χαρακτηριστι- κά, τους […]