Θέματα

05-09-2018

Ευθύνη τράπεζας από πληρωμή πλαστής επιταγής (ΑΠ 297/2017, ΤριμΕφΑθ 3256/2018). Αποκατάσταση της ζημίας του πελάτη.

Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία γινόταν δεκτό ότι η τράπεζα δεν είχε πταίσμα, υπό τη μορφή της αμέλειας, για τη πληρωμή πλαστών επιταγών, η δε με αριθμό 3256/2018 […]

09-12-2016

Ασφαλιστική σύμβαση: Καταχρηστική καταγγελία λόγω της αντιφατικής συναλλακτικά συμπεριφοράς της εταιρίας (ΠΠΑ 2880/2015, 2881/2015). Η τελευταία δεν ενημέρωσε για τον τρόπο αλλαγής της είσπραξης του ασφαλίστρου και δεν ήρθε σε επικοινωνία μαζί του πριν την καταγγελία παρά τη μακρόχρονη πληρωμή του ασφαλίστρου.

Το Πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, με τις αποφάσεις του (2880/2015,2881/2015  ),  εκθέτει καταρχήν στο σκεπτικό του: «Με βάση τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος υπάρχει όταν, από την προηγούμενη συμπεριφορά του […]

18-11-2016

ΤριμΕφΑθ 2048/2016: Καταχρηστικοί όροι σύμβασης ως προς τις επιβαρύνσεις του δανειολήπτη σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δανείου με σταθερό επιτόκιο – Επιστροφή των καταβληθέντων και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης.

Στην υπόθεση που έκρινε το Τριμελές Εφετείο  Αθηνών, με τη με αριθμό 2048/2016 απόφασή του,  η τράπεζα προέβλεπε, με όρο  της σύμβασης,  σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου με σταθερό επιτόκιο, ως αντάλλαγμα για την παροχή […]

18-11-2016

Ανίσχυρες (και) ως καταχρηστικές καταγγελίες ασφαλιστικών συμβάσεων λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του ασφαλίστρου

Άκυρες κρίνονται σε ένα πλήθος πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων οι καταγγελίες ασφαλιστικής εταιρίας λόγω καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου (ΠΠΑ 800/2016, 3903/2015, 3520/2015). Οι αποφάσεις διαπιστώνουν παραβίαση των προϋποθέσεων που θεσπίζονται από το άρθρο 6 παρ. 2 […]

26-02-2016

Η έννοια της «δόλιας» αδυναμίας πληρωμής στο ν. 3869/2010

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου στις Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2015,  307 επ (βλ. εισήγηση) Η απόδειξη δόλιας αδυναμίας πληρωμής ως κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία ρύθμισης των χρεών αποφορτίζει τη διερεύνηση της ευθύνης του οφειλέτη από ιδεολογικές-αξιολογικές […]

31-12-2014

ΕφΑθ 770/2014: Υποχρέωση της τράπεζας για αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε στον πελάτη εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσής του κατά την πώληση ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds)

«Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) δεν είναι απλά στην σύλληψη και στην λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημερώσεως του εκάστοτε […]

30-07-2014

Φωτοβολταϊκά: Αδικαιολόγητη η μεταβολή της σταθερής τιμής σε συμβάσεις συμψηφισμού που έχουν συναφθεί, ακόμη κι αν δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης

Αρκετοί καταναλωτές που είχαν υπογράψει συμβάσεις συμψηφισμού σε ικανοποιητικές τιμές (0,55 έως 0,495 ευρώ ανά Kwh) για την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά  συστήματα που θα εγκαθιστούσαν στις στέγες κτιρίων  τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική […]

20-07-2014

Ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

Μία συνοπτική, απλοποιημένη κατά το δυνατόν, περιγραφή των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής από αυτά με τη μορφή 29 ερωτήσεων και απαντήσεων. Τι επιδιώκει ο ν. 3869/2010; Ο ν. 3869/2010 δίνει […]

17-07-2014

Δάνεια σε συνάλλαγμα, ιδίως σε ελβετικό φράγκο

Χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, ιδίως την περίοδο 2006-2008, έχουν πλέον περιέλθει, εξαιτίας της επιδείνωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, σε μία εξαιρετικά δεινή οικονομικά  θέση. Όχι […]

10-02-2014

Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ και τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

α) Υποχρεώσεις πληροφόρησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης του επενδυτή Ο  επενδυτής, συχνά ακόμη και αυτός που διαθέτει εμπειρία,  δεν είναι σε θέση να λάβει μία ορθή επενδυτική απόφαση, χωρίς αντικειμενική, εξειδικευμένη και προσανατολισμένη στις ανάγκες του […]