Ασφάλιση ιδιωτική

09-12-2016

Ασφαλιστική σύμβαση: Καταχρηστική καταγγελία λόγω της αντιφατικής συναλλακτικά συμπεριφοράς της εταιρίας (ΠΠΑ 2880/2015, 2881/2015). Η τελευταία δεν ενημέρωσε για τον τρόπο αλλαγής της είσπραξης του ασφαλίστρου και δεν ήρθε σε επικοινωνία μαζί του πριν την καταγγελία παρά τη μακρόχρονη πληρωμή του ασφαλίστρου.

Το Πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, με τις αποφάσεις του (2880/2015,2881/2015  ),  εκθέτει καταρχήν στο σκεπτικό του: «Με βάση τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος υπάρχει όταν, από την προηγούμενη συμπεριφορά του […]

18-11-2016

Ανίσχυρες (και) ως καταχρηστικές καταγγελίες ασφαλιστικών συμβάσεων λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του ασφαλίστρου

Άκυρες κρίνονται σε ένα πλήθος πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων οι καταγγελίες ασφαλιστικής εταιρίας λόγω καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου (ΠΠΑ 800/2016, 3903/2015, 3520/2015). Οι αποφάσεις διαπιστώνουν παραβίαση των προϋποθέσεων που θεσπίζονται από το άρθρο 6 παρ. 2 […]

16-09-2013

Εκπιπτόμενα από την κάλυψη ποσά – Καταχρηστική η αύξηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης του ποσού ή του ποσοστού των νοσοκομειακών εξόδων που εκπίπτει από την ασφαλιστική κάλυψη

Συχνά ασφαλιστικές εταιρείες προβλέπουν στους γενικούς όρους νοσοκομειακών ή εξωνοσοκομειακών καλύψεων τη δυνατότητα της εταιρείας να αναπροσαρμόζει (να αυξάνει) κατά τη διάρκεια – συνήθως στην επέτειο – της ασφάλισης  τα ποσά ή ποσοστά των εξόδων […]

26-08-2013

Κάλυψη Φ.Π.Α. εξόδων νοσηλείας

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες αμφισβητούν την υποχρέωσή τους με βάση την ασφαλιστική σύμβαση νοσοκομειακής κάλυψης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στο λογαριασμό των εξόδων νοσηλείας. Πρόκειται για αντισυμβατική και κακόπιστη συμπεριφορά. Με το θέμα έχει ασχοληθεί στο […]

06-08-2013

ΕφΑθ 4108/2012: Καταχρηστικός ο όρος για αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης σε ασφαλίσεις ζωής. Αναπροσαρμογή με βάση τον υποδείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής

Μία  σημαντική απόφαση εκδόθηκε  από το Εφετείο Αθηνών για την προστασία των ασφαλισμένων από μονομερείς αυξήσεις του ασφαλίστρου στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης. Ειδικότερα, το Εφετείο κρίνει, με την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του, σε εναρμόνιση […]

05-08-2013

Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλίστρου

Το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2496/97 για την ασφαλιστική σύμβαση προβλέπει σχετικά: «Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή […]

05-08-2013

Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης

Οι εξαιρέσεις στην ασφαλιστική κάλυψη είναι νόμιμες εφόσον εντάσσονται στη σύμβαση με συγκεκριμένες διαδικασίες. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το ά. 1 παρ. 2 του ν. 2496/1997 «η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των συμβαλλομένων και […]

05-08-2013

Απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης όρου για την μονομερή αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 10 ν. 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών, με βάση την οποία απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση όρου που έχει κριθεί αμετάκλητα καταχρηστικός με απόφαση που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής

Με την απόφαση Ζ1-74 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 292/22.02.2011), προστέθηκε στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ζ1-798 (ΦΕΚ Β 1353/11.07.2008) Κεφάλαιο Β που έχει ως ακολούθως: «Κεφάλαιο Β Την απαγόρευση διατύπωσης και […]