Ασφαλίστρου αναπροσαρμογή

06-08-2013

ΕφΑθ 4108/2012: Καταχρηστικός ο όρος για αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης σε ασφαλίσεις ζωής. Αναπροσαρμογή με βάση τον υποδείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής

Μία  σημαντική απόφαση εκδόθηκε  από το Εφετείο Αθηνών για την προστασία των ασφαλισμένων από μονομερείς αυξήσεις του ασφαλίστρου στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης. Ειδικότερα, το Εφετείο κρίνει, με την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του, σε εναρμόνιση […]

05-08-2013

Απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης όρου για την μονομερή αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 21 του άρθρου 10 ν. 2251/94 για την προστασία των καταναλωτών, με βάση την οποία απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση όρου που έχει κριθεί αμετάκλητα καταχρηστικός με απόφαση που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής

Με την απόφαση Ζ1-74 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β’ 292/22.02.2011), προστέθηκε στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ζ1-798 (ΦΕΚ Β 1353/11.07.2008) Κεφάλαιο Β που έχει ως ακολούθως: «Κεφάλαιο Β Την απαγόρευση διατύπωσης και […]

04-08-2013

ΑΠ 1030/2001: Ο γενικός όρος ασφάλισης νοσοκομειακής κάλυψης που προβλέπει τη δυνατότητα του ασφαλιστή να αναπροσαρμόζει (αυξάνει) το ασφάλιστρο είναι καταχρηστικός, όταν δεν προσδιορίζονται στη σύμβαση εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή (ΔΕΕ 2001, 1125 επ.).

Η ΑΠ 1030/2001 αποτελεί τη θεμελιώδη στη νομολογία απόφαση για τη θεμελίωση της καταχρηστικότητας του  εν λόγω όρου, έχει δε μία γενικότερη σημασία  ως προς την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στον έλεγχο του κύρους […]