Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης

05-08-2013

Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης

Οι εξαιρέσεις στην ασφαλιστική κάλυψη είναι νόμιμες εφόσον εντάσσονται στη σύμβαση με συγκεκριμένες διαδικασίες. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το ά. 1 παρ. 2 του ν. 2496/1997 «η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία των συμβαλλομένων και […]