Ασφάλιση ιδιωτική

05-08-2013

Η έλλειψη διαφάνειας στην ασφάλιση ζωής ως πλημμελής παροχή υπηρεσίας

Η ασφάλιση ζωής χαρακτηρίζεται, δυστυχώς ακόμη και σήμερα, από μεγάλη αδιαφάνεια, γεγονός που οδηγεί  συχνά σε τριβές και προβλήματα ανάμεσα στις εταιρείες και τους ασφαλισμένους. Οι τελευταίοι δεν ενημερώνονται για κρίσιμα στοιχεία της ασφάλισης ζωής […]

04-08-2013

ΑΠ 1030/2001: Ο γενικός όρος ασφάλισης νοσοκομειακής κάλυψης που προβλέπει τη δυνατότητα του ασφαλιστή να αναπροσαρμόζει (αυξάνει) το ασφάλιστρο είναι καταχρηστικός, όταν δεν προσδιορίζονται στη σύμβαση εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή (ΔΕΕ 2001, 1125 επ.).

Η ΑΠ 1030/2001 αποτελεί τη θεμελιώδη στη νομολογία απόφαση για τη θεμελίωση της καταχρηστικότητας του  εν λόγω όρου, έχει δε μία γενικότερη σημασία  ως προς την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας στον έλεγχο του κύρους […]

04-08-2013

Εισήγηση του Δημήτρη Σπυράκου, ως Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, στο ΙNSURANCE MONEY CONFERENCE, με θέμα «Η διαφάνεια ως θεμέλιο για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς», στην Αθήνα, 03.11.2010

INSURANCE MONEY CONFERENCE Αθήνα, 03.11.2010      H  διαφάνεια ως θεμέλιο για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς      Δημήτρη Σπυράκου                                  […]

03-08-2013

Σχέδιο διατάξεων για την προαγωγή της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

Κατατέθηκε τον Μάρτιο 2012 ως άρθρο 49 στο σχέδιο νόμου  «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις». Οι διατάξεις αποσύρθηκαν κατά την έναρξη της συζήτησης του σχεδίου νόμου, ωστόσο, θεωρούμε, ότι κατά βάση πρόκειται για ρυθμίσεις […]