Επενδυτή προστασία

31-12-2014

ΕφΑθ 770/2014: Υποχρέωση της τράπεζας για αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε στον πελάτη εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσής του κατά την πώληση ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds)

«Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) δεν είναι απλά στην σύλληψη και στην λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημερώσεως του εκάστοτε […]

10-02-2014

Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ και τραπεζών κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

α) Υποχρεώσεις πληροφόρησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης του επενδυτή Ο  επενδυτής, συχνά ακόμη και αυτός που διαθέτει εμπειρία,  δεν είναι σε θέση να λάβει μία ορθή επενδυτική απόφαση, χωρίς αντικειμενική, εξειδικευμένη και προσανατολισμένη στις ανάγκες του […]

14-12-2013

ΕφΑθ 787/2013: Στην πλήρη αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη επενδυτής από την αγορά ομολόγων της Lehman Brothers υποχρεώνει το Εφετείο Αθηνών την τράπεζα που διαμεσολάβησε στην πώλησή τους, κρίνοντας ότι η τελευταία δεν προσέφερε στον πελάτη ακριβή και σαφή πληροφόρηση σε σχέση με το προτεινόμενο επενδυτικό προϊόν.

Η απόφαση δικαιώνει, όπως και πρωτοδίκως, την ενάγουσα που είχε επενδύσει το ποσόν των 75.000 ευρώ στην αγορά ομολόγων της Lehman Brothers μετά από παρότρυνση των υπαλλήλων της τράπεζας.  Τούτο γιατί η ασαφής, ελλιπής και […]

30-10-2013

ΜονΕφΑθ 6301/2013: Υποχρέωση της τράπεζας για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο πελάτης της από την αγορά επενδυτικών τίτλων της Lehman Brothers στην οποία αυτή διαμεσολάβησε.

Σύναψη σιωπηρώς σύμβασης  παροχής επενδυτικών συμβουλών. Η τράπεζα δεν έλαβε υπόψη τον ορίζοντα γνώσεων του ενάγοντος για το αντικείμενο της επένδυσης, δεν πάρεσχε την κατάλληλη πληροφόρηση και σε κατανοητή μορφή του χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων […]

30-09-2013

ΕφΑθ 4716/2013: Αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη 69χρονος κτηνοτρόφος από την αγορά και εν συνεχεία μεταπώληση ομολογιών με καταβολή της ονομαστικής αξίας τους στη μετά δεκαετία λήξη τους.

Οι ομολογίες, οι οποίες τελούσαν  υπό την εγγύηση της εναγόμενης τράπεζας, προέβλεπαν λογισμό τόκων 6% ετησίως, ανά τρίμηνο καταβαλλόμενο, για το πρώτο έτος, οι οποίοι τόκοι στη  συνέχεια υπολογίζονταν σύμφωνα με αναγραφόμενο τύπο. Η τράπεζα […]

28-08-2013

ΕφΑθ 4617/2012, ΔΕΕ 2012, 1165 επ.: Επιδίκαση αποζημίωσης για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο επενδυτής από την ματαίωση του επενδυτικού του σχεδίου εξαιτίας πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του δανείου.

Σχεδιασμός χρηματοδότησης από την τράπεζα και την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Χορήγηση δανείου  με το σύστημα της ανάστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) για αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων και επενδύσεις. Χρησιμοποίηση μέρους του κεφαλαίου  για […]

31-07-2013

Ομόλογα κυπριακών τραπεζών και αποζημίωση επενδυτών

Πολλοί επενδυτές έχουν υποστεί μεγάλη ζημία από επενδύσεις  σε  ομόλογα τραπεζών της Κύπρου που κατά βάση έχουν χάσει την αξία τους μετά τις διαδικασίες εξυγίανσης των τραπεζών αυτών και μετάθεση της τάξης ικανοποίησής τους. Οι […]