ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

26-02-2016

Η έννοια της «δόλιας» αδυναμίας πληρωμής στο ν. 3869/2010

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου στις Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2015,  307 επ (βλ. εισήγηση) Η απόδειξη δόλιας αδυναμίας πληρωμής ως κριτήριο αποκλεισμού από τη διαδικασία ρύθμισης των χρεών αποφορτίζει τη διερεύνηση της ευθύνης του οφειλέτη από ιδεολογικές-αξιολογικές […]

20-07-2014

Ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

Μία συνοπτική, απλοποιημένη κατά το δυνατόν, περιγραφή των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ρύθμισης των χρεών και απαλλαγής από αυτά με τη μορφή 29 ερωτήσεων και απαντήσεων. Τι επιδιώκει ο ν. 3869/2010; Ο ν. 3869/2010 δίνει […]