Τραπεζικές συναλλαγές

05-09-2018

Ευθύνη τράπεζας από πληρωμή πλαστής επιταγής (ΑΠ 297/2017, ΤριμΕφΑθ 3256/2018). Αποκατάσταση της ζημίας του πελάτη.

Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία γινόταν δεκτό ότι η τράπεζα δεν είχε πταίσμα, υπό τη μορφή της αμέλειας, για τη πληρωμή πλαστών επιταγών, η δε με αριθμό 3256/2018 […]

18-11-2016

ΤριμΕφΑθ 2048/2016: Καταχρηστικοί όροι σύμβασης ως προς τις επιβαρύνσεις του δανειολήπτη σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δανείου με σταθερό επιτόκιο – Επιστροφή των καταβληθέντων και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης.

Στην υπόθεση που έκρινε το Τριμελές Εφετείο  Αθηνών, με τη με αριθμό 2048/2016 απόφασή του,  η τράπεζα προέβλεπε, με όρο  της σύμβασης,  σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου με σταθερό επιτόκιο, ως αντάλλαγμα για την παροχή […]

17-07-2014

Δάνεια σε συνάλλαγμα, ιδίως σε ελβετικό φράγκο

Χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, ιδίως την περίοδο 2006-2008, έχουν πλέον περιέλθει, εξαιτίας της επιδείνωσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, σε μία εξαιρετικά δεινή οικονομικά  θέση. Όχι […]

02-01-2014

Απελευθέρωση των πλειστηριασμών

Άρθρο του Δημήτρη Σπυράκου στην Εφημερίδα των Συντακτών, 20.12.2013 Η Κυβέρνηση δημοσιοποίησε τη ρύθμιση για την άρση των περιορισμών των πλειστηριασμών, καλώντας τη Βουλή σε λιγότερο από 48 ώρες να την αξιολογήσει  και να τη […]

16-09-2013

Ανατοκισμός και «πανωτόκια». Οριοθέτηση στο τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου ή πίστωσης. Προβλήματα στην εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 3259/2004. Υπολογισμός της βάσης της οφειλής.

Για την προστασία των δανειοληπτών από την  υπέρμετρη και επικίνδυνη διόγκωση των υποχρεώσεών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας της αδυναμίας να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους, έχουν πράγματι τεθεί από τη νομοθεσία σημαντικοί περιορισμοί. […]

15-09-2013

Λογαριασμός Μισθοδοσίας – Παράνομη η κατάσχεση και ο συμψηφισμός του υπολοίπου του λογαριασμού μισθοδοσίας με απαιτήσεις της τράπεζας, κατά το μέρος που το υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το ύψος ενός μισθού ή σύνταξης. Δεν επιτρέπεται ανέκκλητη εντολή. Άκυροι οι αντίθετοι τραπεζικοί όροι. Ανεκχώρητο μισθού ή σύνταξης

Σύμφωνα με το ά. 982 παρ. 2 περ. Δ ΚΠολΔ εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου η εξαίρεση αυτή «ισχύει και όταν […]

29-08-2013

Καταχρηστικός ο εκτοκισμός του συνολικού κεφαλαίου του δανείου με την πρώτη ανάληψη σε περίπτωση σταδιακής εκταμίευσης

Καταχρηστικός έχει κριθεί ο όρος στεγαστικού δανείου που προβλέπει ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλει τόκους για όλο το ποσόν του δανείου με την κατάθεσή του σε δεσμευμένο λογαριασμό του δανειολήπτη, από τον οποίο […]

29-08-2013

Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να προεξοφλήσει το στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Υπό προϋποθέσεις αυτό ισχύει και για το δάνειο με σταθερό επιτόκιο.

Ο όρος που προβλέπει την επιβολή ποινής ή την αξίωση αποζημίωσης για την περίπτωση πρόωρης εξόφλησης στεγαστικού δανείου έχει κριθεί καταχρηστικός, εφόσον πρόκειται για δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο (ήδη με την απόφαση 430/2005 του Αρείου […]

29-08-2013

Απαγόρευση χρήσης και διατύπωσης γενικών όρων τραπεζικών συναλλαγών

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ζ1-798 (ΦΕΚ Β 1353/11.07.2008), όπως έχει τροποποιηθεί με την Ζ1-21 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  απαγορεύει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 21 ν. 2251/1994,  τη διατύπωση και […]

29-08-2013

Παράνομη και καταχρηστική η επιβολή «εξόδων δανείου» στους δανειολήπτες. Δικαιώνονται οι δανειολήπτες που αξιώνουν την επιστροφή τους.

Καταχρηστική  η επιβολή  «εξόδων δανείου» ή «εξόδων προέγκρισης δανείου» ή «εξόδων εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης» ή «λειτουργικών εξόδων χορήγησης δανείου» ή εξόδων που φέρουν άλλους συναφείς χαρακτηρισμούς ή «εξόδων νομικού και τεχνικού ελέγχου», δίχως να συναρτώνται […]