Ανατοκισμός και “πανωτόκια”

16-09-2013

Ανατοκισμός και «πανωτόκια». Οριοθέτηση στο τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου ή πίστωσης. Προβλήματα στην εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 3259/2004. Υπολογισμός της βάσης της οφειλής.

Για την προστασία των δανειοληπτών από την  υπέρμετρη και επικίνδυνη διόγκωση των υποχρεώσεών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας της αδυναμίας να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους, έχουν πράγματι τεθεί από τη νομοθεσία σημαντικοί περιορισμοί. […]