Λογαριασμός Μισθοδοσίας

15-09-2013

Λογαριασμός Μισθοδοσίας – Παράνομη η κατάσχεση και ο συμψηφισμός του υπολοίπου του λογαριασμού μισθοδοσίας με απαιτήσεις της τράπεζας, κατά το μέρος που το υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το ύψος ενός μισθού ή σύνταξης. Δεν επιτρέπεται ανέκκλητη εντολή. Άκυροι οι αντίθετοι τραπεζικοί όροι. Ανεκχώρητο μισθού ή σύνταξης

Σύμφωνα με το ά. 982 παρ. 2 περ. Δ ΚΠολΔ εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου η εξαίρεση αυτή «ισχύει και όταν […]