Πρόωρη εξόφληση στεγαστικού δανείου

18-11-2016

ΤριμΕφΑθ 2048/2016: Καταχρηστικοί όροι σύμβασης ως προς τις επιβαρύνσεις του δανειολήπτη σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δανείου με σταθερό επιτόκιο – Επιστροφή των καταβληθέντων και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης.

Στην υπόθεση που έκρινε το Τριμελές Εφετείο  Αθηνών, με τη με αριθμό 2048/2016 απόφασή του,  η τράπεζα προέβλεπε, με όρο  της σύμβασης,  σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου με σταθερό επιτόκιο, ως αντάλλαγμα για την παροχή […]

29-08-2013

Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να προεξοφλήσει το στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Υπό προϋποθέσεις αυτό ισχύει και για το δάνειο με σταθερό επιτόκιο.

Ο όρος που προβλέπει την επιβολή ποινής ή την αξίωση αποζημίωσης για την περίπτωση πρόωρης εξόφλησης στεγαστικού δανείου έχει κριθεί καταχρηστικός, εφόσον πρόκειται για δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο (ήδη με την απόφαση 430/2005 του Αρείου […]