Τραπεζικές συναλλαγές

29-08-2013

Μπορούν οι δικηγόροι να ενεργούν σε εισπρακτικές οχλήσεις;

Ο νόμος 3758/2009 απαγορεύει με ρητό και κατηγορηματικό περιεχόμενο την ενημέρωση προς τους οφειλέτες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέραν των παραπάνω εταιρειών ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ. 3 του […]

29-08-2013

Το θεσμικό πλαίσιο για τις εισπρακτικές εταιρείες

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των «εισπρακτικών εταιρειών» ρυθμίζεται από το νόμο 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» (όπως ιδίως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο  36 του ν. 4038/2012). […]

29-08-2013

Πλειστηριασμών Αναστολή – Παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31.12.2013

Με το άρθρο 5 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» που κυρώθηκε με τον ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α’/ 51) παρατάθηκε η αναστολή των πλειστηριασμών που […]

07-06-2013

Στεγαστικά δάνεια: Επιστροφή σημαντικών ποσών στους δανειολήπτες, με τελεσίδικες αποφάσεις, επειδή οι τράπεζες δεν μείωναν αντίστοιχα τα επιτόκια

Καταχρηστικός και παράνομος ο προσδιορισμός του κυμαινόμενου επιτοκίου  δίχως επιτόκιο αναφοράς – Η αναπροσαρμογή γίνεται, στις περιπτώσεις αυτές,   με βάση τις μεταβολές στο παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ – Επιστροφή σημαντικών ποσών στους δανειολήπτες,  με […]