Νέα

20-10-2016

Παράνομες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των καλύψεων νοσοκομειακής περίθαλψης

Με νεώτερες αποφάσεις, μετά την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (βλ. εδώ),  εδραιώνεται περαιτέρω στη νομολογία η καταχρηστικότητα της πρακτικής των ασφαλιστικών εταιριών να προβαίνουν σε αυξήσεις της νοσοκομειακής κάλυψης, δίχως να ακολουθούν […]

18-10-2016

«ΣΤΕΓΗ-35»: Μία περίπτωση στεγαστικού δανείου με αδιαφανή τη διαμόρφωση του επιτοκίου – Η τράπεζα υποχρεούται να αποδίδει στον καταναλωτή τη μείωση του επιτοκίου αναφοράς

Η «ΣΤΕΓΗ-35». είναι η ονομασία μίας κατηγορίας στεγαστικών δανείων που χορηγούσε η Αγροτική Τράπεζα ιδίως τα έτη 2005-06. Το επιτόκιο του δανείου, στο οποίο θα χορηγούνταν το δάνειο, οριζόταν κυμαινόμενο και ως επιτόκιο αναφοράς για […]

01-03-2016

MARFIN Εισόδημα US 08: Πρωτόδικη δικαίωση για ασφαλισμένους της CNP

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρεώνει,  με την με αριθμό 1285/2016 απόφασή του , την ασφαλιστική εταιρία CNP Zωής, να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημία την οποία υπέστησαν οι ασφαλισμένοι από τη συμμετοχή τους στο ασφαλιστικό επενδυτικό […]

29-07-2015

Απόφαση 1028/2015 του Αρείου Πάγου: Αμετάκλητη καταδίκη της τράπεζας στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη επενδυτής από την αγορά ομολόγων της Lehman Brothers.

Δεν αρκεί η τυποποιημένη ενημέρωση στον επενδυτή, όταν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες επιβάλλεται και η προφορική και αναλυτική ενημέρωσή του. Αιτιολογημένη η απόφαση του Εφετείου ότι οι πληροφορίες που παρείχε η τράπεζα στον επενδυτή δεν  […]

30-06-2015

Στεγαστικά δάνεια: Επιστροφή σημαντικών ποσών στους δανειολήπτες, με τελεσίδικες αποφάσεις, επειδή οι τράπεζες δεν μείωναν τα επιτόκια

Καταχρηστικός ο όρος για τον προσδιορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου  δίχως επιτόκιο αναφοράς – Η αναπροσαρμογή γίνεται, στις περιπτώσεις αυτές,   με βάση τις μεταβολές στο παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ – Επιστροφή σημαντικών ποσών στους δανειολήπτες […]

31-12-2014

ΕφΑθ 770/2014: Υποχρέωση της τράπεζας για αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε στον πελάτη εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσής του κατά την πώληση ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds)

«Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) δεν είναι απλά στην σύλληψη και στην λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημερώσεως του εκάστοτε […]

01-09-2014

ΕφΑθ 787/2013: Στην πλήρη αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη επενδυτής από την αγορά ομολόγων της Lehman Brothers υποχρεώνει το Εφετείο Αθηνών την τράπεζα που διαμεσολάβησε στην πώλησή τους…

…κρίνοντας ότι η τελευταία δεν προσέφερε στον πελάτη ακριβή και σαφή πληροφόρηση σε σχέση με το προτεινόμενο επενδυτικό προϊόν.  Η απόφαση δικαιώνει, όπως και πρωτοδίκως, την ενάγουσα που είχε επενδύσει το ποσόν των 75.000 ευρώ […]

30-07-2014

Φωτοβολταϊκά: Αδικαιολόγητη η μεταβολή της σταθερής τιμής σε συμβάσεις συμψηφισμού που έχουν συναφθεί, ακόμη κι αν δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης

Αρκετοί καταναλωτές που είχαν υπογράψει συμβάσεις συμψηφισμού σε ικανοποιητικές τιμές (0,55 έως 0,495 ευρώ ανά Kwh) για την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά  συστήματα που θα εγκαθιστούσαν στις στέγες κτιρίων  τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική […]

23-05-2013

ΕφΑθ 4108/2012: Καταχρηστικός ο όρος για αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης σε ασφάλισης ζωής. Αναπροσαρμογή με βάση τον υποδείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής.

 Μία  σημαντική απόφαση εκδόθηκε  από το Εφετείο Αθηνών για την προστασία των ασφαλισμένων από μονομερείς αυξήσεις του ασφαλίστρου στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης. Ειδικότερα, το Εφετείο κρίνει, με την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του, σε εναρμόνιση […]

15-05-2013

Καταγγελίες ασφαλίσεων νοσοκομειακής κάλυψης – Ανίσχυρες χωρίς έγγραφη κοινοποίηση της δήλωσης καταγγελίας και κοινοποίηση

Δεν είναι λίγες οι φορές που καταναλωτές πληροφορούνται αιφνιδίως ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, το οποίο περιλάμβανε την κάλυψη νοσοκομειακών  εξόδων, ακυρώθηκε γιατί καθυστέρησαν την καταβολή του ασφαλίστρου. Τούτο μάλιστα δίχως οι  ίδιοι να έχουν […]