Νέα

28-11-2018

Νέα Διεύθυνση

Η δικηγορική μας εταιρεία από τέλος Αυγούστου 2018 έχει μεταφερθεί επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 207, 1ος όροφος, πλησίον του μετρό Αμπελόκηποι.

26-11-2018

Παράνομες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των καλύψεων νοσοκομειακής περίθαλψης

Μετά την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (βλ. εδώ),  εδραιώνεται περαιτέρω στη νομολογία η καταχρηστικότητα της πρακτικής των ασφαλιστικών εταιριών να προβαίνουν σε αυξήσεις της νοσοκομειακής κάλυψης, δίχως να ακολουθούν συγκεκριμένα και εύλογα […]

23-11-2018

«ΣΤΕΓΗ-35»: Μία περίπτωση στεγαστικού δανείου με αδιαφανή τη διαμόρφωση του επιτοκίου – Η τράπεζα υποχρεούται να αποδίδει στον καταναλωτή τη μείωση του επιτοκίου αναφοράς

Η «ΣΤΕΓΗ-35». είναι η ονομασία μίας κατηγορίας στεγαστικών δανείων που χορηγούσε η Αγροτική Τράπεζα ιδίως τα έτη 2005-06. Το επιτόκιο του δανείου, στο οποίο θα χορηγούνταν το δάνειο, οριζόταν κυμαινόμενο και ως επιτόκιο αναφοράς για […]

11-10-2018

Απόφαση 1318/2018 του Αρείου Πάγου : Προστασία επενδυτή

Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου που απέρριπτε  την αγωγή επενδυτή καθώς δεν διευκρινίζεται το περιεχόμενο της ενημέρωσης  που έλαβε η ενάγουσα, δεν αναφέρεται  εάν αυτή ενημερώθηκε  για τους ενδεχόμενους κινδύνους από την αγορά των δύο […]

05-09-2018

Ευθύνη τράπεζας από πληρωμή πλαστής επιταγής (ΑΠ 297/2017, ΤριμΕφΑθ 3256/2018). Αποκατάσταση της ζημίας του πελάτη.

Ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία γινόταν δεκτό ότι η τράπεζα δεν είχε πταίσμα, υπό τη μορφή της αμέλειας, για τη πληρωμή πλαστών επιταγών, η δε με αριθμό 3256/2018 […]

09-12-2016

Ασφαλιστική σύμβαση: Καταχρηστική καταγγελία λόγω της αντιφατικής συναλλακτικά συμπεριφοράς της εταιρίας (ΠΠΑ 2880/2015, 2881/2015). Η τελευταία δεν ενημέρωσε για τον τρόπο αλλαγής της είσπραξης του ασφαλίστρου και δεν ήρθε σε επικοινωνία μαζί του πριν την καταγγελία παρά τη μακρόχρονη πληρωμή του ασφαλίστρου.

Το Πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, με τις αποφάσεις του (2880/2015,2881/2015  ),  εκθέτει καταρχήν στο σκεπτικό του: «Με βάση τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος υπάρχει όταν, από την προηγούμενη συμπεριφορά του […]

29-07-2015

Απόφαση 1028/2015 του Αρείου Πάγου: Αμετάκλητη καταδίκη της τράπεζας στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη επενδυτής από την αγορά ομολόγων της Lehman Brothers.

Δεν αρκεί η τυποποιημένη ενημέρωση στον επενδυτή, όταν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες επιβάλλεται και η προφορική και αναλυτική ενημέρωσή του. Αιτιολογημένη η απόφαση του Εφετείου ότι οι πληροφορίες που παρείχε η τράπεζα στον επενδυτή δεν  […]

30-06-2015

Στεγαστικά δάνεια: Επιστροφή σημαντικών ποσών στους δανειολήπτες, με τελεσίδικες αποφάσεις, επειδή οι τράπεζες δεν μείωναν τα επιτόκια

Καταχρηστικός ο όρος για τον προσδιορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου  δίχως επιτόκιο αναφοράς – Η αναπροσαρμογή γίνεται, στις περιπτώσεις αυτές,   με βάση τις μεταβολές στο παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ – Επιστροφή σημαντικών ποσών στους δανειολήπτες […]

31-12-2014

ΕφΑθ 770/2014: Υποχρέωση της τράπεζας για αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε στον πελάτη εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωσής του κατά την πώληση ομολόγων ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds)

«Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) δεν είναι απλά στην σύλληψη και στην λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημερώσεως του εκάστοτε […]

01-09-2014

ΕφΑθ 787/2013: Στην πλήρη αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη επενδυτής από την αγορά ομολόγων της Lehman Brothers υποχρεώνει το Εφετείο Αθηνών την τράπεζα που διαμεσολάβησε στην πώλησή τους…

…κρίνοντας ότι η τελευταία δεν προσέφερε στον πελάτη ακριβή και σαφή πληροφόρηση σε σχέση με το προτεινόμενο επενδυτικό προϊόν.  Η απόφαση δικαιώνει, όπως και πρωτοδίκως, την ενάγουσα που είχε επενδύσει το ποσόν των 75.000 ευρώ […]